Warunki użytkowania

 

Dziękujemy za odwiedzenie KnowBe4.pl (zwaną dalej „Stroną” lub “Witryną”). Niniejsza Strona została przygotowana i jest utrzymywana przez IMNS Polska (zwaną dalej “IMNS”, „my”, „nas”, „nasz” i „”). Poniższe zasady i warunki („Warunki użytkowania”) stanowią wiążącą umowę pomiędzy Tobą a nami. O ile nie wskazano inaczej, terminy „Ty”, „Twój” i „Twoje” używane w niniejszych Warunkach użytkowania oznaczają każdego użytkownika lub odwiedzającego Witrynę.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania. Dostęp do niniejszej Witryny i korzystanie z niej oraz wszelkich informacji, materiałów, danych, wersji demonstracyjnych, blogów, produktów, usług i innych materiałów udostępnianych w Witrynie lub za jej pośrednictwem (zwanych łącznie „Materiałami”) podlega wszystkim obowiązującym przepisom prawa, zasadom i regulacjom oraz warunkom określonym w niniejszych Warunkach użytkowania.

 

Strona zawiera linki do informacji zawartych na knowbe4.com lub innych stronach prowadzonych przez KnowBe4, Inc. Przed skorzystaniem ze strony knowbe4.com zapoznaj się z zasadami użytkowania i polityką prywatności obowiązującymi w tym serwisie.

 

Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania oraz naszej Informacji o ochronie prywatności. Jeśli uzyskujesz dostęp do tej Witryny lub korzystasz z niej w imieniu podmiotu lub firmy oświadczasz, że jesteś upoważniony do związania takiego podmiotu lub firmy niniejszymi Warunkami użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, powinien opuścić niniejszą Witrynę i zaprzestać korzystania ze wszystkich Materiałów, ponieważ nie jest uprawniony do uzyskiwania dostępu lub korzystania z niniejszej Witryny ani innych takich Materiałów.

 

Niniejsza Strona i Materiały w niej zawarte nie mogą być udostępniane w celu monitorowania ich dostępności, wydajności lub funkcjonalności, ani też w celach porównawczych lub konkurencyjnych, lub w inny sposób ograniczony przez niniejsze Warunki użytkowania. Bezpośrednim konkurentom KnowBe4 zabrania się dostępu lub korzystania z jakiejkolwiek części Strony lub Materiałów, w tym bez ograniczeń, pobierania lub dostępu do publikowanych dokumentów, dostępu do bezpłatnych lub płatnych kont, zapisywania się lub uczestnictwa w demonstracjach, webcastach lub dostępu do innych materiałów przeznaczonych dla potencjalnych klientów lub partnerów KnowBe4. Zabroniony jest dostęp do Strony lub Materiałów pod fałszywym pretekstem. Zabronione jest fałszowanie lub ukrywanie swojej tożsamości podczas korzystania i dostępu do Strony lub jakichkolwiek Materiałów.

 

Strona knowbe4.pl zawiera wybrane materiały z serwisu knowbe4.com. Prawa autorskie do Materiałów (w tym grafik) zawartych na Stronie i przetłumaczonych przez IMNS należą do KnowBe4, Inc.

 

Informacja o prywatności  

Wszystkie informacje gromadzone przez nas w ramach niniejszej Strony podlegają naszej Polityce Prywatności. Korzystając z tej Witryny i jakichkolwiek Materiałów, użytkownik wyraża zgodę na wszelkie działania podejmowane przez nas, w odniesieniu do danych użytkownika zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

 

Informacje o produktach i usługach

Wszelkie odniesienia w niniejszej Witrynie do informacji, materiałów, produktów i/lub usług dotyczą informacji, materiałów, produktów i usług dostępnych w określonych krajach lub jurysdykcjach wyłącznie w odniesieniu do takich informacji, materiałów, produktów i/lub usług, chyba że określono inaczej. Żaden element niniejszej Strony nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży produktów lub usług w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejsza Witryna służy wyłącznie celom informacyjnym.

 

Zabronione użytkowanie

Użytkownik zgadza się nie korzystać z Witryny w celu: (a) modyfikowania Materiałów (lub jakiejkolwiek ich części), (b) korzystania z Witryny i/lub Materiałów w sposób, który jest nieuczciwy, oszczerczy, zniesławiający, obsceniczny, zawierający groźby, obraźliwy, złośliwy, , nienawistny, budzący sprzeciw, stanowiący lub zachęcający do popełnienia przestępstwa, naruszający prawa innych osób (w tym, bez ograniczeń, prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prawa do prywatności, moralne lub publiczne lub inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności innych osób) lub w inny sposób naruszający lub pozostający w konflikcie z niniejszymi Warunkami użytkowania lub jakimkolwiek obowiązującym prawem; (c) podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w inny sposób fałszywego przedstawiania swojego powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem; (d) korzystania ze Strony w celu ingerencji, zakłócania lub próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Materiałów; (e) korzystania z oprogramowania, urządzeń lub innych procesów do „przeszukiwania” stron internetowych zawartych na Stronie (w tym, bez ograniczeń, korzystania z robotów, botów lub innych środków, w celu wyodrębnienia jakichkolwiek Materiałów lub innych danych ze Strony); (f) umieszczania w ramce lub w inny sposób symulowania wyglądu lub funkcji Witryny (lub jej części); i/lub  usuwania lub zmieniania wszelkich informacji o prawach autorskich, znakach towarowych i innych prawach własności zawartych w Materiałach lub na Witrynie (i wszelkich jej wydrukach).

 

Powyższe pozwolenie ma na celu wyłącznie umożliwienie użytkownikowi korzystanie z Witryny i czerpania korzyści z Materiałów udostępnianych na Witrynie w sposób dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania. Możemy od czasu do czasu modyfikować Materiały, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzysta wyłącznie z aktualnych i dozwolonych Materiałów. Powyższe zezwolenie wygasa automatycznie w przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z niniejszych Warunków użytkowania. Po wygaśnięciu zezwolenia użytkownik musi natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane, zarchiwizowane lub wydrukowane kopie Materiałów oraz na nasze żądanie, poświadczyć nam na piśmie, że zastosował się do powyższych postanowień.

 

Naruszenia

IMNS ma prawo, według własnego uznania, odebrać pozwolenie na korzystanie i dostęp do strony internetowej oraz wszelkich materiałów w każdej i wszystkich stosownych okolicznościach, takich jak naruszenie niniejszych Warunków użytkowania.

 

Wyłączenie odpowiedzialności za rekomendacje

Wszelkie odniesienia do firm lub podmiotów, produktów, procesów lub usług, a także innych organizacji lub osób, które są zawarte w Witrynie poprzez nazwy handlowe, znaki towarowe lub w inny sposób, są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Odniesienia te nie mają na celu odzwierciedlenia opinii IMNS lub KnowBe4 na temat znaczenia, priorytetu lub wagi, jaką należy nadać wymienionym firmom, podmiotom, produktom, usługom, organizacjom lub osobom. Takie odniesienia, w tym wszelkie odniesienia do naszych materiałów, nie stanowią poparcia ani aprobaty ze strony IMNS lub KnowBe4 i nie powinny być cytowane ani powielane w celu stwierdzenia lub sugerowania poparcia lub aprobaty ze strony IMNS lub KnowBe4. IMNS i KnowBe4 nie popierają ani nie aktualizują stwierdzeń zawartych na stronach internetowych osób trzecich. Ponadto IMNS i KnowBe4 nie ponoszą odpowiedzialności za treści zawarte na stronach internetowych osób trzecich, w tym tych, do których użytkownik może zostać przekierowany.

 

Treści generowane przez użytkownika

Użytkownik może od czasu do czasu uzyskać zgodę na zamieszczanie treści na Stronie, wysyłanie wiadomości e-mail lub w inny sposób dostarczanie nam treści, w związku z korzystaniem ze Strony lub Materiałów („Treści generowane przez użytkownika”). Wszelkie komunikaty lub materiały zamieszczane przez Ciebie na Stronie lub przesyłane do nas przez Internet są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone, a odpowiedzialność za nie spoczywa wyłącznie na Tobie. Nie dotyczy to Treści generowanych przez użytkownika, zebranych przez nas lub dostarczonych nam za pośrednictwem płatnych produktów i usług KnowBe4, które podlegają Warunkom świadczenia usług i Politykom ochrony informacji. Po przesłaniu do nas Treści generowanych przez użytkownika, użytkownik niniejszym udziela nam bezterminowego, międzynarodowego, nieodwołalnego, nieodpłatnego, zbywalnego, podlegającego sublicencjonowaniu i niewyłącznego pozwolenia na reprodukcję, wyświetlanie, publikowanie, modyfikowanie, dystrybucję, rozpowszechnianie i/lub inne wykorzystywanie takich treści w dowolnym celu zgodnym z prawem, bez wynagrodzenia, powiadomienia lub zobowiązań wobec użytkownika, z zastrzeżeniem naszej Informacji o ochronie prywatności. Nie mamy obowiązku wykorzystywania ani zwracania treści generowanych przez użytkowników, które zostały do nas przesłane. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa, w tym między innymi prawa autorskie, do Treści stworzonych przez użytkownika, że zrzekł się wszelkich praw moralnych do Treści stworzonych przez użytkownika, oraz że korzystanie z Treści stworzonych przez użytkownika w sposób dozwolony na mocy niniejszej Umowy nie narusza i nie będzie naruszać praw osób trzecich. Wszelkie prace pochodne lub inne opracowania powstałe na podstawie Treści generowanych przez użytkownika, jeśli zostały przez nas stworzone, stanowią naszą wyłączną własność.

 

Surowo zabrania się zamieszczania lub przekazywania wszelkich materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych lub bluźnierczych, a także wszelkich materiałów, które mogłyby stanowić lub zachęcać do postępowania uznawanego za przestępstwo lub naruszenie prawa. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek takie materiały, zamieszczone lub przekazane przez użytkownika za pośrednictwem naszej Strony.

 

Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania komunikacji użytkownika z nami za pośrednictwem poczty, głosu, poczty elektronicznej lub innej formy transmisji w celu kontroli jakości, bezpieczeństwa i innych potrzeb biznesowych.

 

Oświadczenia zawarte na Stronie

Dokumenty zawarte na niniejszej stronie internetowej (lub bezpośrednio z niej dostępne) mogą zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości. Wszelkie stwierdzenia, które nie są stwierdzeniami dotyczącymi faktów historycznych (w tym, bez ograniczeń, stwierdzenia, że KnowBe4 lub jego zarząd „wierzy”, „oczekuje”, „przewiduje”, „planuje” i inne podobne wyrażenia) powinny być uważane za stwierdzenia dotyczące przyszłości i nie należy na nich polegać. Istnieje wiele ważnych czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki KnowBe4 będą się znacznie różnić od tych wskazanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości, w tym ogólne warunki ekonomiczne, dalsza zdolność do rozwoju i wprowadzania produktów, wprowadzenie nowych produktów przez konkurencję, praktyki cenowe konkurencji, rozszerzenie możliwości dystrybucji sprzedaży, koszt i dostępność komponentów, niewykryte błędy lub błędy w oprogramowaniu, zdolność do kontrolowania kosztów i inne czynniki ryzyka. KnowBe4 i IMNS nie mają obowiązku aktualizacji lub zmiany stwierdzeń dotyczących przyszłości.

 

KnowBe4 i IMNS nie ponoszą odpowiedzialności za treści dostępne za pośrednictwem niniejszej strony internetowej lub jakiejkolwiek strony, z którą jest ona połączona, w tym za dokładność, kompletność lub wiarygodność danych historycznych.

 

Brak gwarancji

NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ WITRYNY ANI MATERIAŁÓW, KTÓRE SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ. ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANYCH GWARANCJI TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ WITRYNY, MATERIAŁÓW I WSZELKICH WITRYN, Z KTÓRYMI NINIEJSZA WITRYNA JEST POŁĄCZONA. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOSTARCZENIE, UTRZYMANIE I ZAPEWNIENIE KOMPATYBILNOŚCI CAŁEGO SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA I INNYCH WYMAGAŃ KOMPUTEROWYCH, NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY I MATERIAŁÓW. NIE SKŁADAMY RÓWNIEŻ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI CO DO TEGO, CZY (A) INFORMACJE DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY LUB JAKIEJKOLWIEK WITRYNY, Z KTÓRĄ JEST ONA POŁĄCZONA, SĄ DOKŁADNE, RZETELNE, KOMPLETNE LUB AKTUALNE, (B) KORZYSTANIE Z WITRYNY I DOSTĘP DO MATERIAŁÓW BĘDĄ NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, (C) WITRYNA I MATERIAŁY BĘDĄ DOSTĘPNE W OKREŚLONYM CZASIE, LUB (D) WITRYNA I MATERIAŁY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. ANI MY, ANI ŻADEN LICENCJODAWCA BĘDĄCY OSOBĄ TRZECIĄ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DECYZJE PODJĘTE PRZEZ CIEBIE LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ OSOBĘ, W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI, POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE NASI UDZIAŁOWCY, WŁAŚCICIELE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY I INNI PRZEDSTAWICIELE BĘDĄ KORZYSTAĆ Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ KLAUZULI.

 

Użytkownik korzysta z Witryny i Materiałów na swoje wyłączne ryzyko. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę (lub rozważenie zasięgnięcia profesjonalnej porady w tym zakresie) dokładności i kompletności wszystkich informacji, oświadczeń, opinii i innych materiałów znajdujących się na tej Witrynie lub na innych stronach internetowych, z którymi jest ona połączona.

 

Niniejsze postanowienia nie mają wpływu na ustawowe prawa użytkownika jako konsumenta, jeśli takie istnieją, a my nie staramy się wyłączyć ani ograniczyć odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani my, ani żaden z naszych udziałowców, członków zarządu, dyrektorów, przedstawicieli, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców i wykonawców nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub wydatki niezależnie od ich charakteru, przyczyny i podstawy prawnej , w tym, bez ograniczeń, za szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, karne, przypadkowe lub wynikowe, utratę lub niemożność korzystania, utratę danych, strat spowodowanych przez wirusy, utraty dochodu lub zysku, utraty lub uszkodzenia własności, roszczeń osób trzecich lub innych strat dowolnego rodzaju lub charakteru, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, wydatków lub strat i nawet jeśli wyłączny środek zaradczy przewidziany w niniejszym dokumencie nie spełni swojego zasadniczego celu, wynikających z lub w związku z dostępem lub korzystaniem z niniejszej Witryny lub Materiałów lub jakiejkolwiek strony internetowej, z którą niniejsza Witryna jest połączona. Jeśli użytkownik jest niezadowolony z Witryny lub Materiałów, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym będzie zaprzestanie korzystania z Witryny i Materiałów oraz wypowiedzenie niniejszych Warunków użytkowania zgodnie z ich warunkami.

 

Odszkodowanie i zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać, zwalniać i chronić nas, jak również naszych udziałowców, członków zarządu, dyrektorów, agentów, przedstawicieli, pracowników i licencjodawców przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, stratami, wydatkami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, opartymi na, wynikającymi lub w inny sposób związanymi z: (a) naruszeniem lub pogwałceniem przez Użytkownika niniejszych Warunków użytkowania; (b) dostępem lub korzystaniem przez Użytkownika z niniejszej Strony  lub jakichkolwiek informacji, materiałów, produktów lub usług udostępnianych na lub za pośrednictwem niniejszej Strony; (c) naruszeniem lub sprzeniewierzeniem przez Użytkownika jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw KnowBe4 lub osób trzecich; lub (d) zaniedbaniem lub umyślnym wykroczeniem Użytkownika.

 

Modyfikacja i zaprzestanie działalności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, edytowania, usuwania, zawieszania lub zaprzestawania, czasowo lub na stałe, niniejszej Strony (lub jakiejkolwiek jej części) i/lub informacji, materiałów, produktów i/lub usług, udostępnianych na lub za pośrednictwem tej  Strony (lub jakiejkolwiek jego części) za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za takie modyfikacje, edycję, usunięcie, zawieszenie lub zaprzestanie działania Strony.

 

Ograniczenia dotyczące zgodności z przepisami handlowymi

Sprzedaż, odsprzedaż lub inne dysponowanie produktami KnowBe4 oraz wszelką związaną z nimi technologią lub dokumentacją podlega różnym sankcjom ekonomicznym, prawom kontroli eksportu oraz innym restrykcyjnym środkom handlowym stosowanym przez rządy Stanów Zjednoczonych. Ponieważ prawa te mogą mieć skutek eksterytorialny, użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich takich środków, w tym, bez ograniczeń, (1) ustawy o kontroli eksportu z 1979 roku, z późniejszymi zmianami (50 U.S.C. app. 2401-2420) oraz przepisów o kontroli eksportu, 15 C.F.R., §§ 730-774 („Przepisy o kontroli eksportu”). §§ 730-774 („EAR”); (2) Ustawa o kontroli eksportu broni, 22 U.S.C. § 2778, oraz odpowiadające jej Przepisy o międzynarodowym handlu bronią („ITAR”); (2) przepisy i regulacje dotyczące sankcji gospodarczych wprowadzone w życie przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych („OFAC”) Departamentu Skarbu USA, 31 C.F.R. część 500 i nast. , oraz Departament Stanu USA; oraz (iv) przepisy antybojkotowe, wytyczne i wymogi sprawozdawcze wynikające z przepisów Export Administration Regulations oraz sekcji 999 kodeksu Internal Revenue Service. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie tych przepisów w każdym przypadku, gdy mają one zastosowanie. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że nie będzie bezpośrednio ani pośrednio eksportował, importował, sprzedawał, ujawniał ani w inny sposób przekazywał jakichkolwiek produktów KnowBe4 lub związanych z nimi technologii lub dokumentacji do jakiegokolwiek kraju lub strony podlegającej takim ograniczeniom, oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich licencji na eksport, reeksport lub import, które mogą być wymagane.

 

Obowiązek użytkownika

Korzystając ze Strony użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności wykorzystywania zawartych w nim Materiałów, z wszelkimi przepisami prawa obowiązującymi w kraju, z którego uzyskuje do nich dostęp. Nie oświadczamy, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w dowolnym miejscu.

 

Prawa i środki zaradcze przewidziane w niniejszych Warunkach użytkowania mają charakter łączny, a skorzystanie przez nas z jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego nie wyklucza ani nie uchyla naszych praw do skorzystania z innych środków zaradczych.

 

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, korzystania ze Strony lub innych kwestii, można się z nami skontaktować wysyłając wiadomość przez formularz kontaktowy.

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

Kontakt z partnerem w Polsce:
Formularz Kontaktowy

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu KnowBe4.

Usługi IMNS w zakresie KnowBe4

Konsultacje  przedwdrożeniowe
Wsparcie przy wdrożeniu platformy szkoleniowej
Administrowanie platformą